Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

Wie weinig inkomen heeft, komt in aanmerking voor gedeeltelijke of volledige tweedelijnsbijstand. In de volksmond: 'Pro-Deo'.

In geval van volledige kosteloosheid mag de aangestelde advocaat geen bijdrage vragen. In geval van gedeeltelijke kosteloosheid dient bij de eerste consultatie éénmalig een bedrag betaald te worden aan de aangestelde advocaat. Dit bedrag varieert tussen de 25 en de 125 euro. Het te betalen bedrag staat duidelijk vermeld op het formulier van toekenning tweedelijnsbijstand.

De vroeger 'pro deo' regeling is vanaf 1 september 2016 hervormd door het Ministerieel besluit van 19 juli 2016 bij dewelke een forfaitaire bijdrage of remgeld ingevoerd werd. Volledige kosteloosheid bestaat in principe niet meer (behoudens enkele uitzonderingen).

Art. 508/17 Ger. W. voorziet dat u vanaf 1 september 2016 een dubbel remgeld moet betalen wanneer u een (gehele of gedeeltelijke) pro- deo advocaat wordt toegewezen. Het dubbel remgeld omvat:
• 20 euro bij aanstelling van de advocaat. Dit bedrag is niet verschuldigd bij opvolging door een andere advocaat.
• 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure waar uw pro-deo advocaat u bijstaat of vertegenwoordigt.

De pro-deo advocaat is gerechtigd zijn/haar prestaties op te schorten totdat deze forfaitaire bijdrage betaald is. Zolang deze bijdrage niet betaald is, de advocaat niet aansprakelijk voor het feit dat hij/zij niet optreedt. Uitzonderlijk zal uw advocaat toch optreden, ook al hebt u het remgeld (nog) niet betaald wanneer:
• uw advocaat zelf afziet van het innen van deze bijdrage
• uw advocaat een betalingstermijn toestaat voor het betalen van deze bijdrage

De maximale inkomensgrenzen worden jaarlijks vastgelegd en zijn lager voor een alleenstaande dan voor een gezin met twee of meer personen. Per kind of per persoon ten laste wordt de maximumgrens verhoogd.

Inkomen per gezin

Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, is het van belang uw gezinssamenstelling te kennen. Het inkomen van alle meerderjarigen met hetzelfde domicilieadres, wordt samengeteld, ook al zijn ze niet met elkaar gehuwd of wettelijk samenwonend.

Een attest samenstelling van gezin kunt u gratis bekomen op de dienst bevolking of burgerzaken van de gemeente waar U woont.

Onderhoudsgelden die betaald worden voor kinderen of voor volwassenen worden bij het gezinsinkomen geteld;  de kinderbijslag niet.

Schulden, in de zin van achterstallen (niet lening, huur,...), worden in mindering gebracht mits voorlegging van het bewijs van (af)betaling.

Hoe bewijst u uw inkomen en dat van uw gezinsleden ?

Aan de hand van recente stukken, zoals :

  • de loonfiches van de laatste 3 maanden
  • een attest van de mutualiteit waarop de uitkering van minstens de laatste 3 maanden vermeld staat
  • een attest van de werkloosheidskas waarop de werkloosheidsvergoeding van de laatste 3 maanden vermeld staat 
  • een attest van invaliditeit via de FOD Sociale Zekeheid
  • de beslissing van het OCMW waarbij u een leefloon toegekend wordt
  • via  bankrekeninguittreksel waaruit uw inkomsten van de afgelopen 3 maanden blijken

Het algemeen principe is dat laatste inkomsten niet ouder dan één maand mogen zijn en bij ongelijkmatige inkomsten wordt het gemiddelde van 3 maanden genomen. 

Wie helemaal geen inkomsten heeft, dient dit te staven door een verklaring op eer en zo mogelijk een attest van ocmw, vakbond of mutualiteit waarmee kan bevestigd worden dat de eigen verklaring correct is.

Wie met bovenmatige schulden te kampen heeft,  kan zonder inkomstenbewijs een pro-Deo aanvraag doen,  maar enkel en alleen om de procedure toelating tot de collectieve schuldenregeling te vragen.

Voor meerderjarige kinderen die nog school lopen, moet een attest van de school worden voorgelegd.

Waar kan U hiervoor terecht ?

Het Bureau voor Juridische Bijstand zetelt in het Gerechtsgebouw te Veurne, Peter Benoitlaan 2, gelijkvloers rechts, in het lokaal naast de advocatenkamer. De zittingen gaan door op vrijdagmorgen, om de 14 dagen, van 9.30 u tot 12u. De exacte data voor 2017 vindt u hier.

U kan ook rechtstreeks contact opnemen met een advocaat van balie Veurne van uw keuze (die op de lijst staat van de BJB-advocaten) en die de nodige documenten bundelt en uw aanvraag zelf overmaakt aan het BJB van Veurne. De actuele lijst met BJB-advocaten ('Pro Deo advocaten') kunt u hier raadplegen. 

De Voorzitter van het BJB Veurne is Mr. Ann DECRUYENAERE.